Prosopography: Strasser (2021), no. 246

Prosopography ID: 15028
Prosopography: Strasser (2021), no. 246
Person: Zeuxis son of Pausanias from