Prosopography: Strasser (2021), no. 245

Prosopography ID: 15026
Prosopography: Strasser (2021), no. 245
Person: [--]enos son of Menodoros from