Prosopography: Strasser (2021), no. 240

Prosopography ID: 15025
Prosopography: Strasser (2021), no. 240
Person: [athlete] from