Prosopography: Strasser (2021), no. 239

Prosopography ID: 15024
Prosopography: Strasser (2021), no. 239
Person: [athlete] from