Prosopography: Strasser (2021), no. 238

Prosopography ID: 15022
Prosopography: Strasser (2021), no. 238
Person: [athlete] from