Prosopography: Strasser (2021), no. 237

Prosopography ID: 15021
Prosopography: Strasser (2021), no. 237
Person: [athlete] from