Prosopography: Strasser (2021), no. 236

Prosopography ID: 15020
Prosopography: Strasser (2021), no. 236
Person: [athlete] from