Prosopography: Strasser (2021), no. 235

Prosopography ID: 15019
Prosopography: Strasser (2021), no. 235
Person: [athlete] from