Prosopography: Strasser (2021), no. 234

Prosopography ID: 15018
Prosopography: Strasser (2021), no. 234
Person: Eleis son of Seleukos from