Prosopography: Strasser (2021), no. 233

Prosopography ID: 15017
Prosopography: Strasser (2021), no. 233
Person: [athlete] from