Prosopography: Strasser (2021), no. 231

Prosopography ID: 15016
Prosopography: Strasser (2021), no. 231
Person: [athlete] from