Prosopography: Strasser (2021), no. 230

Prosopography ID: 15015
Prosopography: Strasser (2021), no. 230
Person: [athlete] from