Prosopography: Strasser (2021), no. 222

Prosopography ID: 15013
Prosopography: Strasser (2021), no. 222
Person: [athlete] from