Prosopography: Strasser (2021), no. 220

Prosopography ID: 15012
Prosopography: Strasser (2021), no. 220
Person: [athlete] from