Prosopography: Strasser, REG 132 (2019), pp. 367-409

Prosopography ID: 15011
Prosopography: Strasser, REG 132 (2019), pp. 367-409
Person: [athlete] from