Prosopography: Strasser (2021), no. 219

Prosopography ID: 15010
Prosopography: Strasser (2021), no. 219
Person: [athlete] from