Prosopography: Strasser (2004), pp. 202-205

Prosopography ID: 15009
Prosopography: Strasser (2004), pp. 202-205
Person: [athlete] from