Prosopography: Strasser (2021), no. 218

Prosopography ID: 15008
Prosopography: Strasser (2021), no. 218
Person: [athlete] from