Prosopography: Strasser (2021), no. 214

Prosopography ID: 15007
Prosopography: Strasser (2021), no. 214
Person: [athlete] from