Prosopography: Strasser (2021), no. 213

Prosopography ID: 15006
Prosopography: Strasser (2021), no. 213
Person: [athlete] from