Prosopography: Strasser (2021), no. 207

Prosopography ID: 15005
Prosopography: Strasser (2021), no. 207
Person: [athlete] from