Prosopography: Strasser (2021), no. 206

Prosopography ID: 15004
Prosopography: Strasser (2021), no. 206
Person: [athlete] from