Prosopography: Strasser (2021), no. 205

Prosopography ID: 15003
Prosopography: Strasser (2021), no. 205
Person: [athlete] from