Prosopography: Strasser (2021), no. 201

Prosopography ID: 15002
Prosopography: Strasser (2021), no. 201
Person: [athlete] from