Prosopography: Strasser (2021), no. 200

Prosopography ID: 15001
Prosopography: Strasser (2021), no. 200
Person: [athlete] from