Prosopography: Strasser (2021), no. 198

Prosopography ID: 15000
Prosopography: Strasser (2021), no. 198
Person: Diogenes from