Prosopography: Strasser (2021), no. 196

Prosopography ID: 14999
Prosopography: Strasser (2021), no. 196
Person: [athlete] from