Prosopography: Strasser (2021), no. 194

Prosopography ID: 14998
Prosopography: Strasser (2021), no. 194
Person: [athlete] from