Prosopography: Strasser (2021), no. 193

Prosopography ID: 14997
Prosopography: Strasser (2021), no. 193
Person: Ruf[----] from