Prosopography: Strasser (2021), no. 190

Prosopography ID: 14994
Prosopography: Strasser (2021), no. 190
Person: [athlete] from