Prosopography: Strasser (2021), no. 189

Prosopography ID: 14993
Prosopography: Strasser (2021), no. 189
Person: [athlete] from