Prosopography: Strasser (2002), p. 104

Prosopography ID: 14992
Prosopography: Strasser (2002), p. 104
Person: [athlete] from