Prosopography: Strasser (2021), no. 188

Prosopography ID: 14991
Prosopography: Strasser (2021), no. 188
Person: [athlete] from