Prosopography: Strasser (2021), no. 184

Prosopography ID: 14990
Prosopography: Strasser (2021), no. 184
Person: [athlete] from