Prosopography: Strasser (2021), no. 183

Prosopography ID: 14989
Prosopography: Strasser (2021), no. 183
Person: [athlete] from