Prosopography: Strasser (2021), no. 182

Prosopography ID: 14988
Prosopography: Strasser (2021), no. 182
Person: [athlete] from