Prosopography: Strasser (2021), no. 181

Prosopography ID: 14987
Prosopography: Strasser (2021), no. 181
Person: [athlete] from