Prosopography: Strasser (2021), no. 180

Prosopography ID: 14985
Prosopography: Strasser (2021), no. 180
Person: Kleon son of Timarchos from