Prosopography: Strasser (2021), no. 178

Prosopography ID: 14984
Prosopography: Strasser (2021), no. 178
Person: [athlete] from