Prosopography: Strasser (2021), no. 177

Prosopography ID: 14982
Prosopography: Strasser (2021), no. 177
Person: [athlete] from