Prosopography: Strasser (2021), no. 176

Prosopography ID: 14981
Prosopography: Strasser (2021), no. 176
Person: [athlete] from Ionopolis (Paphlagonia)