Prosopography: Strasser (2021), no. 175

Prosopography ID: 14980
Prosopography: Strasser (2021), no. 175
Person: [athlete] from