Prosopography: Strasser (2021), no. 148

Prosopography ID: 14978
Prosopography: Strasser (2021), no. 148
Person: [athlete] from