Prosopography: Strasser (2021), no. 134

Prosopography ID: 14977
Prosopography: Strasser (2021), no. 134
Person: Aristainetos from