Prosopography: Strasser (2021), no. 133

Prosopography ID: 14975
Prosopography: Strasser (2021), no. 133
Person: [athlete] from