Prosopography: Strasser (2004), pp. 194-197

Prosopography ID: 14974
Prosopography: Strasser (2004), pp. 194-197
Person: [athlete] from