Prosopography: Strasser (2021), no. 126

Prosopography ID: 14972
Prosopography: Strasser (2021), no. 126
Person: [athlete] from