Prosopography: Strasser (2021), no. 124

Prosopography ID: 14971
Prosopography: Strasser (2021), no. 124
Person: [---]as from Smyrna (Ionia)