Prosopography: Strasser (2021), no. 119

Prosopography ID: 14970
Prosopography: Strasser (2021), no. 119
Person: Konon son of Moles from