Prosopography: Strasser (2021), no. 118

Prosopography ID: 14969
Prosopography: Strasser (2021), no. 118
Person: [---]atos son of Ta[---] from Thyateira (Lydia)